Tra Cứu

Tóm tắt nội dung

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây …

Hợp đồng sửa chữa nhà ở

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở ………, ngày……tháng……năm…… Hôm nay ngày …. tháng … năm …. Tại địa điểm: …………………………………………………………………………………… Bên chủ nhà: Đại diện là Ông (bà): ……………………………………………………………… Địa …

Hợp đồng tư vấn xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— (Địa danh), ngày …. tháng …. năm ….. HỢP ĐỒNG Tư vấn khảo sát xây dựng công …