CÁC BƯỚC NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Nghiệm thu chất lượng thi công là bước cuối cùng không thể bỏ qua khi xây dựng các công trình (mới hoặc cải tạo). Vậy khi nghiệm thu cần thực hiện các bước nào? Hãy cùng Kiến trúc D&D đi tìm hiểu cụ thể, chi tiết bạn nhé!

Thực hiện nghiệm thu thi công xây dựng bao gồm những gì? (Ảnh minh họa)

Quá trình thực hiện nghiệm thu công trình:

 • Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩn chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình..
 • Nghiệm thu từng công việc xây dựng;
 • Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;
 • Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng.

Nội dung công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình.

Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình

Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

 • Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
 • Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ.

Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:

Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình xây lắp những đối tượng sau đây sau khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp:

 • Các loại vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình;
 • Các loại thiết bị, máy móc trước khi đưa vào lắp đặt cho công trình;

Điều kiện cần để nghiệm thu:

 • Có chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, lí lịch của các thiết bị, các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất;
 • Có kết quả thí nghiệm mẫu lấy tại hiện trường (nếu thiết kế, chủ đầu tư hoặc tiêu chuẩn, qui phạm yêu cầu)

Nội dung và trình tự nghiệm thu:

 • Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu;
 • Kiểm tra chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, lí lịch của các thiết bị, các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất;
 • Kiểm tra các tài liệu thí nghiệm;

Trong khi nghiệm thu trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

 • Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm để thí nghiệm bổ sung;
 • Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;
 • Thẩm tra mức độ đúng đắn của các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.
 • Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định (nếu có) với tài liệu thiết kế được duyệt, các yêu cầu của các tiêu chuẩn, qui phạm kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

Trên cơ sở đánh giá chất lượng ban nghiệm thu đưa ra kết luận:

 • Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo mẫu phụ lục C của tiêu chuẩn này;
 • Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng kiểm tra sai với thiết kế được duyệt hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật kí thi công) về nội dung sau:
  • Ghi rõ tên và số lượng các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu;
  • Thời gian nhà thầu xây lắp phải phải đưa các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu ra khỏi công trường.
  • Nghiệm thu công việc xây dựng
  • Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu
  • Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
  • Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
  • Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ.

Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:

Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình xây lắp những đối tượng công việc xây dựng sau đây sau khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp:

 • Những công việc xây dựng đã hoàn thành;
 • Những công việc lắp đặt thiết bị tĩnh đã hoàn thành;
 • Những kết cấu, bộ phận công trình sẽ lấp kín;

Điều kiện cần để nghiệm thu:

Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;

Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu:

 • Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;
 • Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;
 • Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng và khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;
 • Bản vẽ hoàn công;
 • Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
 • Có biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Nội dung và trình tự nghiệm thu:

Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: công việc xây dựng, thiết bị lắp đặt tĩnh tại hiện trường;

Kiểm tra các hồ sơ ;

Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

 • Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công việc hoàn thành với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu;
 • Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung,
 • Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;
 • Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng, và các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.

Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

Có thể bạn muốn tham khảo thêm:

Bạn đã biết thi công tầng hầm như thế nào?

Quy trình kĩ thuật thi công cọc khoan nhồi

Lắp đặt thang máy gia chủ cần chú ý 3 điểm quan trọng sau

Trên cơ sở đánh giá chất lượng ban nghiệm thu đưa ra kết luận:

 • Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo một trong các mẫu ghi ở phụ lục D và phụ lục E của tiêu chuẩn này;
 • Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng thi công chưa xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật kí thi công) về nội dung sau:
  • Những công việc phải làm lại;
  • Những thiết bị phải lắp đặt lại;
  • Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại;
  • Thời gian làm lại, sửa lại;
  • Ngày nghiệm thu lại.

Sau khi đối tượng đã được chấp nhận nghiệm thu cần tiến hành ngay những công việc xây dựng tiếp theo. Nếu dừng lại, thì tuỳ theo tính chất công việc và thời gian dừng lại chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công của chủ đầu tư có thể xem xét và quyết định việc nghiệm thu lại đối tượng đó.

Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng

Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

 • Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư; hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng; giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện;
 • Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với các nhà thầu phụ.
Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài cần có đại diện chuyên gia thiết kế; và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.

Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:

Căn cứ vào qui mô công trình để phân chia bộ phận công trình xây dựng; giai đoạn thi công xây dựng;
Phải trực tiếp tiến hành công tác nghiệm thu không muộn hơn 1 ngày kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu chính xây lắp đối với các đối tượng sau đây:

 • Bộ phận công trình xây dựng đã hoàn thành;
 • Giai đoạn thi công xây dựng đã hoàn thành;
 • Thiết bị chạy thử đơn động không tải;
 • Thiết bị chạy thử liên động không tải;

Điều kiện cần để nghiệm thu:

 • Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;
 • Tất cả các công việc xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được nghiệm thu;
 • Có đầy đủ số các hồ sơ, tài liệu:
 • Các biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;
 • Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan;
 • Các biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan;
 • Các biên bản nghiệm thu những kết cấu, bộ phận công trình đã lấp kín có liên quan;
 • Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;
 • Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng, khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;
 • Bản vẽ hoàn công;
 • Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
 • Có biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây lắp;

Nội dung và trình tự nghiệm thu:

 • Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: bộ phận công trình xây dựng; giai đoạn thi công xây dựng, thiết bị chạy thử đơn động không tải; thiết bị chạy thử liên động không tải;
 • Kiểm tra các hồ sơ ;

Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

 • Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các đối tượng nghiệm thu với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu;
 • Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung;
 • Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu.
 • Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu; thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng; biên bản nghiệm thu công việc xây dựng; biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan; các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.
 • Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt; yêu cầu của các tiêu chuẩn kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan; các tài liệu hướng dẫn; hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

Trên cơ sở đánh giá chất lượng ban nghiệm thu đưa ra kết luận:

 • Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản;
 • Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng chưa thi công xong; thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt; hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình; và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật kí thi công) về nội dung sau:
  • Những công việc phải làm lại;
  • Những thiết bị phải lắp đặt lại;
  • Những thiết bị phải thử lại;
  • Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại;
  • Thời gian làm lại, thử lại, sửa lại;
  • Ngày nghiệm thu lại.
  • Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

 • Phía chủ đầu tư:
  • Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư;
  • Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:
  • Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
  • Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu (đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).
  • Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình:
   Người đại diện theo pháp luật;
  • Chủ nhiệm thiết kế.
  • Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài thì cần có đại diện chuyên gia thiết kế ;và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu.

Các đại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị; Chủ đầu tư quyết định.

Đối với những công trình có yêu cầu phòng cháy cao hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường cần có đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chống cháy, về môi trường tham gia nghiệm thu.

Và các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu (theo yêu cầu của chủ đầu tư)

Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:

Trực tiếp tiến hành nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng những đối tượng sau:

 • Thiết bị chạy thử liên động có tải;
 • Hạng mục công trình xây dựng đã hoàn thành;
 • Công trình xây dựng đã hoàn thành;
 • Các hạng mục hoặc công trình chưa hoàn thành nhưng theo yêu cầu của chủ đầu tư cần phải nghiệm thu để bàn giao phục vụ cho nhu cầu sử dụng.
 • Thời gian bắt đầu tiến hành công tác nghiệm thu không muộn hơn 3 ngày kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu chính xây lắp; hoặc nhận được văn bản yêu cầu của chủ đầu tư

Công tác nghiệm thu phải kết thúc theo thời hạn quy định của chủ đầu tư.

Điều kiện cần để nghiệm thu.

 • Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;
 • Tất cả các công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng; giai đoạn thi công xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được nghiệm thu;
 • Có kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị công nghệ;
 • Có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định;
 • Có đầy đủ các hồ sơ; tài liệu hoàn thành xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu do nhà thầu lập; và cung cấp cho chủ đầu tư cùng với phiếu yêu cầu nghiệm thu;
 • Có đủ hồ sơ pháp lý của đối tượng nghiệm thu do chủ đầu tư lập theo danh mục hồ sơ pháp lý ;
 • Có bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt;
 • Có bảng kê các hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu ;
 • Có biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây lắp;

Đối với trường hợp nghiệm thu chất lượng thi công để đưa vào sử dụng các hạng mục công trình; công trình chưa thi công hoàn thành thì phải có quyết định yêu cầu nghiệm thu bằng văn bản của chủ đầu tư kèm theo bảng kê các việc chưa hoàn thành;

Nội dung và trình tự nghiệm thu:

 • Kiểm tra tại chỗ hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng đã hoàn thành;
 • Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu;
 • Kiểm tra việc chạy thử thiết bị liên động có tải;
 • Kiểm tra những điều kiện chuẩn bị để đưa công trình vào sử dụng;
 • Kiểm tra và đánh giá chất lượng công tác xây lắp, thiết bị, máy móc, vật liệu; cấu kiện chế tạo sẵn đã sử dụng vào công trình trên cơ sở đó đánh giá chất lượng xây dựng chung của đối tượng nghiệm thu;
 • Kiểm tra sự phù hợp của công suất thực tế với công suất thiết kế được duyệt;

Trong khi nghiệm thu chất lượng thi công, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

 • Yêu cầu các nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung, thử nghiệm lại thiết bị để kiểm tra;
 • Yêu cầu chủ đầu tư chạy thử tổng hợp hệ thống thiết bị máy móc để kiểm tra;
 • Thành lập các tiểu ban chuyên môn về kinh tế, kĩ thuật để kiểm tra từng loại công việc; từng thiết bị, từng hạng mục công trình và kiểm tra kinh phí xây dựng;
 • Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt; yêu cầu của các tiêu chuẩn kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan; các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

Trên cơ sở đánh giá chất lượng Chủ đầu tư đưa ra kết luận:

 • Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản;
 • Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu hạng mục; công trình khi phát hiện thấy các tồn tại về chất lượng trong thi công xây lắp làm ảnh hưởng đến độ bền vững; độ an toàn và mỹ quan của công trình; hoặc gây trở ngại cho hoạt động bình thường của thiết bị khi sản xuất sản phẩm.
 • Bảng kê các tồn tại về chất lượng lập theo mẫu để các bên có liên quan thực hiện. Phí tổn để sửa chữa, khắc phục do bên gây ra phải chịu.
 • Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có quyền thuê tư vấn độc lập phúc tra; và kiểm tra công tác sửa chữa các tồn tại về chất lượng.
 • Sau khi các tồn tại về chất lượng đã được sửa chữa và khắc phục xong; Tư vấn phúc tra lập biên bản nghiệm thu theo qui định; và báo cáo Chủ đầu tư để tổ chức nghiệm thu lại.

Sau khi nghiệm thu chất lượng thi công công trình, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ tới cấp có thẩm quyền để xin phép được bàn giao đưa hạng mụ;, công trình xây dựng xong vào sử dụng. Thời hạn xem xét và chấp thuận không quá 10 ngày làm việc sau khi đã nhận đủ hồ sơ hoàn thành hạng mục, công trình theo qui định.

Sau khi có quyết định chấp thuận nghiệm thu để bàn giao đưa hạng mục; công trình xây dựng xong vào sử dụng của cấp có thẩm quyền; chủ đầu tư phải tiến hành ngay công tác bàn giao cho chủ sở hữu; chủ sử dụng hạng mục, công trình theo qui định của tiêu chuẩn TCVN 5640 : 1991.

Tất cả các hồ sơ tài liệu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng; công trình xây dựng phải được nhà thầu xây dựng lập, đóng quyển thành 6 bộ theo qui định. Trong đó hai bộ do chủ đầu tư, một bộ do cơ quan quản lý sử dụng công trình; hai bộ do nhà thầu xây lắp chính và một bộ do cơ quan lưu trữ nhà nước bảo quản.

Thông tin tư vấn chi tiết:

Hotline: 𝟎𝟑𝟖𝟒.𝟔𝟓𝟎.𝟕𝟗𝟔 & 𝟬𝟵𝟳𝟳.𝟵𝟴𝟮.𝟭𝟴𝟮.
Trụ sở: L8-05, ĐTM Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
Xưởng nội thất: Khu D KDT Geleximco, Hà Đông, Hà Nội.

Bình luận